CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

售:$5180000.00 (已出售)  按揭計算機 平均成交價

編號 SP18-09000023
地區 新界 沙田
街道/屋苑/大廈 沙田第一城 <地圖>
自讓 / 代理 代理
類別 屋苑
呎價(建築) $ 12,634.15
呎價(實用) $ 17,095.71
樓層 中層
單位 C 號
房間 2
建築面積(呎) 410
實用面積(呎) 303
樓齡(年) 33
刊登日期 2018-09-24
備註 可約睇 兩房間隔 市場最荀

返回列表

近期鄰近樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期
沙田 沙田第一城 第01期 第12座 18/E 8.400 2019-10-17
沙田 沙田第一城 第05期 第52座 22/G 5.390 2019-10-16
沙田 沙田第一城 第04期 第45座 8/F 5.180 2019-10-16
沙田 沙田第一城 第03期 第29座 22/C 5.300 2019-10-16
沙田 沙田第一城 第02期 第19座 14/D 5.860 2019-10-16
沙田 沙田第一城 第05期 第51座 28/D 5.280 2019-10-14
沙田 沙田第一城 第05期 第48座 13/G 5.350 2019-10-14
沙田 沙田第一城 第05期 第51座 28/D 5.280 2019-10-14
沙田 沙田第一城 第05期 第48座 13/G 5.350 2019-10-14
沙田 沙田第一城 第04期 第41座 14/A 5.100 2019-10-11
沙田 沙田第一城 第04期 第41座 14/A 5.100 2019-10-11
沙田 沙田第一城 第05期 第51座 9/A 5.090 2019-10-10
沙田 沙田第一城 第01期 第02座 27/H 6.000 2019-10-10
沙田 沙田第一城 第05期 第51座 9/A 5.090 2019-10-10
沙田 沙田第一城 第01期 第02座 27/H 6.000 2019-10-10
沙田 沙田第一城 第01期 第11座 7/C 6.950 2019-10-09
沙田 沙田第一城 第05期 第51座 9/A 5.090 2019-10-10
沙田 沙田第一城 第01期 第02座 27/H 6.000 2019-10-10
沙田 沙田第一城 第01期 第11座 7/C 6.950 2019-10-09
沙田 沙田第一城 第05期 第51座 9/A 5.090 2019-10-10