CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
堅尼地城 嘉輝花園 B座 7/7 5.480 2020-05-15
堅尼地城 嘉輝花園 B座 7/7 5.480 2020-05-15
堅尼地城 嘉輝花園 B座 10/6 4.880 2020-05-08
堅尼地城 嘉輝花園 B座 10/6 4.880 2020-05-08
堅尼地城 嘉輝花園 A座 15/4 5.250 2020-04-21
堅尼地城 嘉輝花園 A座 15/4 5.250 2020-04-21
堅尼地城 嘉輝花園 B座 18/5 4.200 2020-04-20
堅尼地城 嘉輝花園 B座 18/5 4.200 2020-04-20
堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06

堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06
堅尼地城 嘉輝花園 A座 34/6 5.030 2020-03-06
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 C座 3/1 5.700 2019-12-17
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 D座 25/1 6.000 2019-11-27
堅尼地城 嘉輝花園 A座 26/6 5.280 2019-11-25

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: