CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 成交紀錄
關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
香港仔 海怡半島 第04期 B1/10 1.638 2020-07-08
香港仔 海怡半島 第02期 P2/133,A133 2.800 2020-06-26
香港仔 海怡半島 第02期 P2/117 2.300 2020-06-22
香港仔 海怡半島 第03期 P2/36 1.800 2020-06-19
香港仔 海怡半島 第03期 P2/225 1.770 2020-06-16
香港仔 海怡半島 第03期 P1/87 1.620 2020-06-16
香港仔 海怡半島 第03期 P1/379 1.640 2020-06-12
香港仔 海怡半島 第03期 P1/147 1.650 2020-06-04
香港仔 海怡半島 第04期 B2/209 1.650 2020-06-04

香港仔 海怡半島 第04期 G/9 1.580 2020-06-03
香港仔 海怡半島 第03期 P1/350 1.645 2020-05-28
香港仔 海怡半島 第02期 P2/91 2.200 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第02期 P2/91 2.200 2020-05-22
香港仔 海怡半島 第03期 P2/129 1.850 2020-05-15
香港仔 海怡半島 第03期 P1/191 1.635 2020-05-12
香港仔 海怡半島 第03期 P2/296 1.750 2020-05-12
香港仔 海怡半島 第04期 B2/227 1.730 2020-05-08
香港仔 海怡半島 第04期 G/8 1.610 2020-04-28
香港仔 海怡半島 第02期 P1/178 2.090 2020-04-15
香港仔 海怡半島 第03期 P1/109 1.680 2020-03-26

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: