CarparkHK.com 香港買賣車位平台 - 成交紀錄
關於我們    常見問題    廣告查詢

成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
香港仔 海怡半島 第03期 P1/353 1.600 2019-11-27
香港仔 海怡半島 第04期 B1/47 1.720 2019-11-07
香港仔 海怡半島 第03期 P1/150 1.748 2019-11-07
香港仔 海怡半島 第03期 P2/69 1.750 2019-10-28
香港仔 海怡半島 第04期 B2/148 1.660 2019-10-14
香港仔 海怡半島 第04期 B2/148 1.660 2019-10-14
香港仔 海怡半島 第04期 B2/182 1.600 2019-10-04
香港仔 海怡半島 第03期 P1/150 1.748 2019-09-09
香港仔 海怡半島 第04期 B2/206 1.720 2019-08-23

香港仔 海怡半島 第02期 P2/16 2.200 2019-08-21
香港仔 海怡半島 第04期 B2/17,A17 2.600 2019-08-20
香港仔 海怡半島 第04期 G/31 1.780 2019-08-16
香港仔 海怡半島 第01期 P3/14 2.480 2019-08-12
香港仔 海怡半島 第03期 P1/110 13.800 2019-08-06
香港仔 海怡半島 第03期 P1/361 1.815 2019-07-04
香港仔 海怡半島 第04期 G/95 1.850 2019-06-27
香港仔 海怡半島 第04期 B1/3 1.800 2019-06-26
香港仔 海怡半島 第03期 P2/200,A200 3.500 2019-06-24
香港仔 海怡半島 第03期 P1/447 1.900 2019-06-05
香港仔 海怡半島 第03期 P1/298 1.760 2019-06-04

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: