CarparkHK.com 香港買賣車位平台
關於我們    常見問題    廣告查詢

樓盤成交紀錄

地區 地址 層數/單位 價錢(百萬) 日期 成交走勢圖
深水埗 昌華新樓 6/F 4.050 2020-02-26
深水埗 福怡大廈 3/A 4.700 2020-02-26
深水埗 愛海頌 第01座 9/B 8.046 2020-02-26
深水埗 通州街256號 15/A 7.127 2020-02-26
深水埗 福華街68-70號 4/B 1.900 2020-02-25
深水埗 顯暉大廈 12/A 4.000 2020-02-25
深水埗 南昌一號 23/A 8.680 2020-02-25
深水埗 福華街68-70號 4/B 1.900 2020-02-25
深水埗 顯暉大廈 12/A 4.000 2020-02-25

深水埗 南昌一號 23/A 8.680 2020-02-25
深水埗 御匯 20/D 5.230 2020-02-24
深水埗 愛海頌 第01座 25/A 8.856 2020-02-24
深水埗 御匯 20/D 5.230 2020-02-24
深水埗 愛海頌 第01座 25/A 8.856 2020-02-24
深水埗 御匯 20/D 5.230 2020-02-24
深水埗 愛海頌 第01座 25/A 8.856 2020-02-24
深水埗 文海樓 2/D 2.250 2020-02-21
深水埗 愛海頌 第01座 26/B 9.126 2020-02-21
深水埗 愛海頌 第03座 15/E 8.756 2020-02-21
深水埗 愛海頌 第03座 15/E 8.756 2020-02-21

以上資料只供參考,一切應以土地註冊處所提供資料為準。若因錯漏而引致任何不便或損失,CarparkHK.com概不負責。

banner

輸入文字搜索地區追蹤服務

當此地區有新車位時,會透過電郵通知您。
電郵:
地區: